Διαγνωστική Απεικόνιση

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7Α10

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις μεθόδους και τα συστήματα Ιατρικών Απεικονίσεων (Ακτινογραφία Θώρακος / Chest-X-Ray, Αξονική Τομογραφία / Computed Tomography, Mαγνητική Τομογραφία / ΜRI) με έμφαση σε αυτές που έχουν εφαρμογή σε παθήσεις σχετικές ώς προς την ειδικότητα της Φυσικοθεραπείας, καθώς και τις δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας που υλοποιούνται στα Τμήματα Απεικονίσεων. Στον σκοπό του μαθήματος συμπεριλαμβάνεται και ο στόχος να αποκτήσουν οι φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να μπορούν να αξιολογήσουν τα ευρήματα των απεικονιστικών τεχνικών μετά την εφαρμογή των πρωτοκόλλων φυσικοθεραπείας σε σχέση με τα αντίστοιχά τους κατά την έναρξη των προγραμμάτων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ακτινογραφία Θώρακος / Chest-X-Ray:
 • αξιολόγηση του πνευμονικού παρεγχύματος, άμφω, αναφορικά με την ομοιογένειά του (παρουσία σκιάσεων ή διαυγάσεων),
 • αξιολόγηση της θέσεως της τραχείας, εάν υπάρχει παρεκτόπισή της δεξιά ή αριστερά, καθώς και της θέσεως των δύο κύριων βρόγχων,
 • αξιολόγηση του εύρους και του περιγράμματος της καρδιάς και της αορτής, στοιχεία τα οποία συνηγορούν ή απορρίπτουν το ενδεχόμενο ύπαρξης μεγαλοκαρδίας, καρδιακής ανεπάρκειας ή ανευρυσμάτων στα μεγάλα αγγεία όπως είναι η αορτή.
 • Στην αξιολόγηση του πνευμονικού παρεγχύματος συμπεριλαμβάνεται και η ανίχνευση των στοιχείων εκείνων που συνηγορούν για ύπαρξη νεοπλασμάτων / υγρού / αποστημάτων.
 • Αξονική Τομογραφία / Computed Tomography: Η αξονική τομογραφία μπορεί να  είναι είτε απλή είτε με χρησιμοποίηση σκιαγραφικού. Με την αξονική τομογραφία  γίνεται λεπτομερής καταγραφή της θέσης και της ανατομίας των οργάνων που  βρίσκονται στο ανατομικό διαμέρισμα (κρανίο, θώρακας, κοιλία) το οποίο ανάλογα  εξετάζεται. Στην αξονική τομογραφία απεικονίζονται τα ίδια στοιχεία που  απεικονίζονται και στην ακτινογραφία θώρακος αλλά με πολύ υψηλότερη  ευκρίνεια, η οποία αυξάνει ακόμη περισσότερο εάν χρησιμοποιηθεί και  σκιαγραφικό. Στην αξονική τομογραφία δεν διαγιγνώσκονται στοιχεία in situ  νεοπλασίας, για τον λόγο αυτό θα πρέπει η αξονική να επαναλαμβάνεται ανά  τρίμηνο εφόσον υφίσταται η αντίστοιχη πάθηση. Με την αξονική τομογραφία  ελέγχεται η πρόοδος του ασθενή ύστερα από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου  φυσικοθεραπείας που εφαρμόζεται.
 • Μαγνητική Τομογραφία / ΜRI: Συμβάλλει στη μεγέθυνση του υπό εξέταση  οργάνου και αποτελεί την πλέον αξιόπιστη εξέταση τόσο για την διάγνωση όσο και  την παρακολούθηση της πορείας του υπό εξέταση οργάνου μετά την εφαρμογή της  όποιας θεραπευτικής αγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοκόλλων φυσικοθεραπείας, χρησιμοποιηθεί. Για την επιτέλεση της μαγνηικής τομογραφίας  χρησιμοποιείται σκιαγραφικό.

 

  1.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Greenstein B.Trounce’s Κλινική φαρμακολογία για νοσηλευτές. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, 2007.
Netter Άτλας Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Φαρμακολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδη, 2008.
Page C, Curtis M, Sutter M, Walker M, Hoffman B. Φαρμακολογία. Αθήνα:Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδη, 2008.
Simonsen T, Aarbakke J, Kay I, Coleman I, Sinott P, Lysaa R. Νοσηλευτική Φαρμακολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδη, 2009.