Δεοντολογία και Βιοηθική

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-1050

Εξάμηνο:

Α’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Πέττα Γεωργία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι εξειδικευμένες ενότητες που αποτελούν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος εστιάζονται κυρίως:

 • στην κατανόηση της ιστορικής διαδρομής της έννοιας «υγεία-ασθένεια» κατά την εξέλιξη της ανθρωπότητας,
 • στην αντίληψη των βασικών αρχών δεοντολογίας και βιοηθικής κατά την εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων φυσικοθεραπείας,
 • στην αναγνώριση των ενδείξεων και αντενδείξεων ανάλογα με την βιοηθική διάσταση των θεραπευτικών στόχων,
 • στην αντίληψη των βασικών αρχών δεοντολογίας στην έρευνα στη χώρο της υγείας και εξειδίκευση στην φυσικοθεραπεία,
 • ανάλυση βασικών σύγχρονων προβληματισμών βιοηθικής που προκύπτουν από την εξέλιξη στο χώρο της υγείας και
 • στην ανάλυση της ιστορίας της φυσικοθεραπείας και την ανάπτυξη κωδικών δεοντολογίας

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οφοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσει τις βασικές έννοιες της Βιοηθικής και Δεοντολογίας
 • Γνωρίζει την σημασία αυτών των επιστημών στην άσκηση του επαγγέλματος
 • Αποκτήσει τις επιδεξιότητες στην κατάρτιση και σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων από πλευράς βιοηθικής
 • Έχει την ικανότητα να αναλύει απλές και σύνθετες έννοιες που αφορούν στηνκοινωνιολογία στο χώρο της υγείας
 • Έχει την ικανότητα της συνεργασίας με τους συμφοιτητές του/της να αναλύσει και να παρουσιάσει σύνθετα θέματα που αφορούν στην διεπιστημονική συνεργασία

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ιστορική αναδρομή στο χώρο της υγείας
 2. Ιστορική αναδρομή στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας
 3. Κοινωνική διάσταση της υγείας
 4. Ιατρικό απόρρυτο
 5.  Βιοηθικές αρχές στον πειραματισμό
 6. Βιοηθικές αρχές στην έρευνα
 7. Βιοηθικές αρχές στην άσκηση στο επάγγελμα
 8. Σχέσεις ασθενούς – επαγγελματία υγείας
 9. Οι αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας
 10. Ποιότητα στα επαγγέλματα υγείας
 11. Διεπιστημονική συνεργασία – Πρωτόκολλα
 12. Νομικά κατοχυρωμένοι χώροι εργασίας – Φυσικοθεραπευτών

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Kuczewski M. & Polansky R., Βιοηθική – Αρχαία θέματα σε σύγχρονους προβληματισμούς, Αθήνα 2007, εκδόσεις Τραυλός
Πουλής Ι., Βλάχου Π.: Βιοηθική και Δεοντολογία στα επαγγέλματα υγείας, Αθήνα 2017, εκδόσεις Κωνσταντάρας