ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

Οι δικαιούμενοι μετεγγραφής στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 (σύμφωνα με τον πίνακα κύρωσης των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την επιφύλαξη ελέγχου των δικαιολογητικών που οι επιτυχόντες δεσμεύθηκαν με την αίτηση τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας) πρέπει να καταθέσουν από 25.11.2019 έως και 6.12.2019 (σε ημέρες και ώρες θυρίδας, ήτοι: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.)

Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή μαζί με τα αναγραφόμενα σε αυτή δικαιολογητικά για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Επισημαίνεται, ότι  εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών όπως ορίζονται ανά περίπτωση με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αρ. πρωτ. 180142/Ζ1/18-11-2019, 157459/Ζ1/8-10-2019 και 159709/Ζ1/11-10-2019 υποχρεωτική  είναι και η κατάθεση  βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου).

 Η Γραμματεία κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών  (μετά το πέρας της 6ης Δεκεμβρίου 2019) θα ενημερώσει τους υποψηφίους σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της μετεγγραφής. Σε περίπτωση αποδοχής της μετεγγραφής ο ενδιαφερόμενος αιτείται τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης.