Τροποποίηση του ανώτατου ορίου ωρών του Η’ εξαμήνου των φοιτητών Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ

Τροποποίηση του ανώτατου ορίου ωρών του Η’ εξαμήνου των φοιτητών Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ

Με την υπ. αρ.  3/10.03.2022 ΑΠΌΦΑΣΗ Της Συγκλήτου του ΠΑΔΑ αποφασίστηκε η τροποποίηση του ανώτατου ορίου ωρών, μόνον του Η΄ Εξαμήνου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο καθορίζεται στις πενήντα έξι (56) ώρες για τις ανανεώσεις δήλωσης μαθημάτων των φοιτητών του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022.

Επισημαίνεται ότι, από το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023 το ανώτατο όριο ωρών, για τις ανανεώσεις δήλωσης μαθημάτων, των φοιτητών του Η΄ Εξαμήνου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθορίζεται στις :

– πενήντα έξι (56) ώρες, εφόσον ο φοιτητής επιλέξει την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης και

– τριάντα οκτώ (38) ώρες, εφόσον ο φοιτητής δεν επιλέξει την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης