Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου

Θα αναρτηθεί εκ νέου το πρόγραμμα της εξεταστικής στο οποίο θα ισχύσει η με αριθμό 2/22-01-2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑΔΑ:

Α.
έπειτα από Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος ή Κοσμητείας της Σχολής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δύναται να διεξαχθούν εξετάσεις για μαθήματα εαρινού εξαμήνου του νέου εγκεκριμένου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος στα οποία έχουν αντιστοιχηθεί μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του αντίστοιχου πρώην Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή των αντίστοιχων συγχωνευθέντων πρώην Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Β.
δικαίωμα συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις, έχουν μόνον οι φοιτητές των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οι οποίοι :
i. περάτωσαν την κανονική τους φοίτηση, ήτοι οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
και
ii. θα ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.:
– είτε διότι δεν έχουν δικαίωμα λήψης Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή
– είτε διότι επέλεξαν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄)
και

Γ.
οι εξετάσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν, με βάση το περιεχόμενο σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων Τ.Ε.Ι., κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018.