Καθορισμός χρόνου υποβολής αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας εξεταστικής Ιουνίου ακαδ. έτους 2022-2023

Καθορισμός χρόνου υποβολής αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας εξεταστικής Ιουνίου ακαδ. έτους 2022-2023

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του  Τμήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση.

Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο και κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2023 έως 06.06.2023

 Η αίτηση  υποβάλλεται  για την εξεταστική Ιουνίου

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα.

Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.

Η εξέταση σε μάθημα που αιτήστε  βελτίωση είναι υποχρεωτική.

Η αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας (υπάρχει στα χρήσιμα έντυπα στην ιστοσελίδα του Τμήματος) θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση physio@uniwa.gr