Δημόσια Παρουσίαση Μεταδιδακτορικής Έρευνας της Δρ. Μ. Μουτζούρη – Link για παρακολούθηση μέσω MS TEAMS

Δημόσια Παρουσίαση Μεταδιδακτορικής Έρευνας της Δρ. Μ. Μουτζούρη – Link για παρακολούθηση μέσω MS TEAMS

Η δημόσια παρουσίαση της μεταδιδακτορικής έρευνας της Δρ. Μ. Μουτζούρη με θέμα:

“Η επίδραση ενός συνδυαστικού πλαισίου αισθητηριο-κινητικής άσκησης και στρατηγικών διαχείρισης χρόνιου πόνου, στον πόνο, τη λειτουργικότητα και τη φυσική δραστηριότητα ασθενών με οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Εφαρμογή του στην περιοχή της Δυτικής Αττικής” θα πραγματοποιηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο του MS Teams, για όσους δεν μπορούν να παραβρεθούν δια ζώσης την Τρίτη 24/05/2022 & ώρα 11:00 πμ:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aA8dM9tpjnohjgILqEUYcq8mF5e8HFmd8lpsnSkjb35s1%40thread.tacv2/1653206300277?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%228579a029-d449-4f1b-ac1d-0de00afd0c83%22%7d