Δημόσια Διαδικτυακή Συζήτηση: “Η Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με COVID-19 από τη ΜΕΘ έως το σπίτι”

Δημόσια Διαδικτυακή Συζήτηση: “Η Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με COVID-19 από τη ΜΕΘ έως το σπίτι”

To Π.Μ.Σ. «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Π.Α.Δ.Α. σε συνεργασία με το Τ.Κ.Α.Φ.Α. του Π.Σ.Φ. διοργανώνει δημόσια διεπιστημονική συζήτηση με θέμα: «Η φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με COVID-19 από τη ΜΕΘ ……. έως το σπίτι»

στις 17 Μαΐου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ. 

Σκοπός της συζήτησης είναι η επικοινωνία του ρόλου του Φυσικοθεραπευτή στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής. 
 
Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Π.Α.Δ.Α. και τα μέλη του Π.Σ.Φ.
 
Συντονίστρια της συζήτησης: Ειρήνη Γραμματοπούλου, Καθηγήτρια,

link: https: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaf88bf5a4a1947048b7a729eec5a457a%40thread.tacv2/1588580076195?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22ea444f1b-90b5-4c04-b6af-1e9e96939ff8%22%7d

Αφίσα

Πρόγραμμα

Οδηγίες προς συμμετέχοντες