Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών μετεγγραφομένων στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας για το ακαδ. έτος 2020/2021

Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών μετεγγραφομένων στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας για το ακαδ. έτος 2020/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020/2021

Οι επιτυχόντες μετεγγραφής/μετακίνηση στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 (σύμφωνα με τον πίνακα κύρωσης των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την επιφύλαξη ελέγχου των δικαιολογητικών που οι επιτυχόντες δεσμεύθηκαν με την αίτηση τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας) πρέπει να καταθέσουν από 12.12.2020 έως και 20.12.2020

  1. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής μαζί με τα αναγραφόμενα σε αυτή δικαιολογητικά για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί.
  1. βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης
  1. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του έτους).

 

Τα δικαιολογητικά  ορίζονται ανά περίπτωση με τις Υπουργικές αποφάσεις με αρ. 122413/19-10-2020 (ΦΕΚ 4617/τ/.Β΄), 14826/Ζ1/30-10-2020 (4806/τ.Β΄) και τη με αρ. πρωτ. 149130/Ζ1/2-11-2020 εγκύκλιο) .

Tα παραπάνω δικαιολογητικά θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας physio@uniwa.gr με θέμα «υποβολή δικαιιολογητικών μετεγγραφής». Το θέμα κρίνεται απαραίτητο για την αξιολογηση της αίτηση.

 Η Γραμματεία κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών θα ενημερώσει  τους υποψηφίους σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της μετεγγραφής. Σε περίπτωση αποδοχής της μετεγγραφής ο ενδιαφερόμενος αιτείται τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης.

Εγκύκλιος μετεγγραφών

ΦΕΚ Β’ 4806 30 10 20