Ανακοίνωση βελτίωσης βαθμολογίας

Ανακοίνωση βελτίωσης βαθμολογίας

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του  Τμήματος.

 Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση.

Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο και κατά το χρονικό διάστημα από 07.06.2021 έως 11.06.2021 .

Η αίτηση  υποβάλλεται  για την εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα.

Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ