ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Έναρξη δια ζώσης διδασκαλίας κλινικών & εργαστηριακών μαθημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Έναρξη δια ζώσης διδασκαλίας κλινικών & εργαστηριακών μαθημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη δια ζώσης διδασκαλίας κλινικών & εργαστηριακών μαθημάτων

Μέτα την έκδοση της πρόσφατης ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/2021. τ. Β’) και την σημερινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος ξεκινά η δια ζώσης διδασκαλία των κλινικών και εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος για τα οποία εκκρεμεί η ολοκλήρωση των διδακτικών τους ενοτήτων.

Η συμμετοχή των διδασκόντων και των διδασκομένων θα πραγματοποιηθεί με τη τήρηση των μέτρων προστασία κατά της μετάδοσης του Covid 19 και με εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

Καλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διδασκόντων στο eclass του κάθε κλινικού – εργαστηριακού μαθήματος σχετικά με το πρόγραμμα διδασκαλίας και τις σχετικές πληροφορίες.   

Σημειώνεται ότι δεν είναι σκόπιμο να επιλεγεί η μη συμμετοχή στην ολοκλήρωση της εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς δύναται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία κατά τα  επόμενα έτη σε περίπτωση που μεγάλος αριθμός φοιτητών θα αναμένει να εγγραφεί σε εργαστηριακό μάθημα.

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Γεώργιος Γιόφτσος, Ph.D, M,Sc.    George Gioftsos, Ph.D, M.Sc
Καθηγητής Φυσικοθεραπείας       Professor in Physiotherapy
Πρόεδρος Τμήματος           Head of the Department

Τμήμα Φυσικοθεραπείας         Dept. of Physiotherapy
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας   Faculty of Health and Caring Sciences
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής     University of West Attica 
Αγίου Σπυρίδωνος 28,         Agiou Spyridonos 28, 
Αιγάλεω 12243, Αθήνα - Ελλάδα     Egaleo 12243, Athens -GREECE

e-mail: gioftsos@uniwa.gr       e-mail: gioftsos@uniwa.gr
Τηλ¨+30 210- 5387475         Tel: +30 210- 5387475