Φοιτητές με δικαίωμα ολοκλήρωσης αποκλειστικά και μόνο του 1ου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ

Φοιτητές με δικαίωμα ολοκλήρωσης αποκλειστικά και μόνο του 1ου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ

Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πα.Δ.Α. 3/05-02-2019:

Όλοι οι φοιτητές με Ακαδημαϊκό Έτος εισαγωγής 2012 – 2013, οι οποίοι κατά τη λήξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018 έχουν ολοκληρώσει τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ακαδημαϊκού Τμήματός τους, προσαυξανόμενο κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ήτοι δώδεκα (12) εξάμηνα σπουδών, καθώς και όσοι φοιτητές έχουν Ακαδημαϊκό Έτος εισαγωγής προγενέστερο του 2012 – 2013, έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν αποκλειστικά και μόνο τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.